Nyhet
Är du nystartad? Läs mer om hur du kan få gratis bokföring och rådgivning.

Allmänna villkor

Senast uppdaterat 2021-05-27

1 Inledning

Voitto är en redovisningsbyrå med målet att det ska vara enkelt driva företag. Vi vill att fler entreprenörer ska få möjlighet att bestämma över sin tid och vad de väljer att skapa med den. Vi fokuserar på bokföringen, du på ditt företag. Detta gör vi genom att tillhandahålla en redovisningstjänst i toppklass. Voittos mål är att vara en av Sveriges bästa redovisningsbyåer. 

2 Avtalet

Avtalet mellan Kund och Voitto utgörs av dessa allmänna villkor samt bilagor (”Allmänna Villkor”) och uppdragsbekräftelsen samt uppdragsbrevet (gemensamt ”Avtal”). Uppdragsbrevet hittar du som aktiv kund här och uppdragsbekräftelsen erhåller du i samband med signering av avtalet.

Dessa Allmänna villkor och Avtal är bindande och gäller när Kunden börjar använda någon av Voittos tjänster. I och med att Kunden godkänner de Allmänna villkoren bekräftar Kunden att ni har läst och förstått innebörden av dessa för Kundens verksamhet, idag och i framtiden.

Voitto förbehåller sig rätten att ensidigt ändra dessa Allmänna villkor när som helst och de kommer att förändras över tiden. Det är Kundens skyldighet att löpande se till att Kunden tar del av de gällande Allmänna villkoren som finns tillgängliga på https://www.voitto.se/ (”Webbplatsen”). Uppdaterade Allmänna Villkor träder i kraft direkt när de publiceras på Webbplatsen.

För det fall att Kunden inte accepterar de ändrade Allmänna Villkoren har Kunden rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Uppsägning ska ske enligt punkt 8 i dessa Allmänna villkor.

3 Parter

Avtalen inklusive dessa Allmänna villkor gäller mellan Voitto Sverige AB, orgnr 559228-2593, (”Voitto”) och det företag som börjar använda Voittos tjänster (”Kund”/”Kunden”/”Kundens”).

4 Tjänsten

Voitto tillhandahåller redovisningstjänster, samt inom det området tillhörande tjänster. Läs mer på Webbplatser för information om vilka tjänster som erbjuds och vad som ingår. 


Redovisningstjänsten är ett hjälpmedel för Kunden och om Kunden använder sig av redovisningstjänsten accepterar Kunden att redovisningstjänsten enbart utgör ett hjälpmedel för att upprätta bokföring och att Kunden är ansvarig för att Kunden uppfyller gällande lagstiftning angående bokföringslagen, inkomstskattelagen, årsredovisningslagen, aktiebolagslagen samt övrig gällande lagstiftning.


Kunden ansvarar för innehållet i bokföringen och korrektheten i de rapporter och annat som genereras i redovisningstjänsten.

Kunden är skyldig att kontrollera dess korrekthet samt att de uppfyller vid varje tillfälle gällande lagstiftning.


Ansvaret för Kundens redovisning är enligt lag kopplat till den som är bokföringsskyldig, alltså enskilda näringsidkaren eller styrelsen (beroende på bolagsform) och kan därmed inte överlåtas till Voitto.

4.1 Mjukvarutjänst

Voitto tillhandahåller en eller flera Mjukvarutjänster. Mjukvarutjänsten är tillgänglig via Webbplatsen eller, om dem partners som Voitto väljer att anlita för mjukvaror så anger, via andra webbadresser. Mjukvarutjänsten kan vara kostnadsfri, eller avgiftsbelagd, samt antingen användas tillsammans med eller utan Redovisningstjänst.


Voitto erbjuder Mjukvarutjänsterna AS-IS, och garanterar inte någon tillgänglighet eller funktionalitet.


Voitto har rätt att, och kommer att lägga till, ändra och ta bort funktionalitet utan att först meddela Kunden. Voitto kan även komma att ändra leverantör av mjukvara, vilket både kan ta bort, ändra men även lägga till funktionalitet, samt kräva att Kund loggar in igen, gör ändringar i integration eller på annat sätt anpassar sig till ny mjukvara eller funktioner.


Kunden är medveten om ovan och accepterar att inte göra Kunden beroende av Mjukvarutjänstens funktionalitet, tillgänglighet eller på något annat sätt som skulle kunna innebära att Kunden riskerar att inte kunna utföra sina åtaganden enligt bokföringslagen, inkomstskattelagen, årsredovisningslagen, aktiebolagslagen samt annan lagstiftning, myndighetskrav, tredje man eller någon annan part. Kunden är även medveten om att om en tjänst förändras så kan detta innebära att merarbete från Kundens sida.

4.2 Användning av Tjänsten

I och med att Kunden har godkänt dessa Allmänna Villkor är Kunden medveten om att tjänsten kan komma att förändras och inte längre uppfylla de krav eller önskemål som Kunden har och som tidigare kanske uppfylldes. Kunden har ingen rätt till ersättning om tjänsten ändras, eller i Kundens tycke försämras eller av annan anledning inte uppfyller Kundens krav.


4.3 Användningsbegränsningar

Användning av tjänsten kan vara föremål för begränsningar, inklusive men inte begränsat till periodiska transaktionsvolymer. Voitto har rätt att avgöra om överträdelse sker av dessa begränsningar. Kunden får om möjligt en varning vid överträdelse av begränsningen. Om kunden inte korrigerar sin användning så har Voitto rätt att säga upp avtalet med Kunden med omgående verkan.

4.4 Funktioner som innefattas i tjänsten

Definitionen av de funktioner som innefattas i tjänsten finns beskrivet under “Pris” sektionen på webbplatsen samt i sektionen “Pris” i Voittos publika hjälpguide eller enligt den prislista som Voitto har för sina tjänster. Denna definition kan över tid förändras.


Voitto har tolkningsföreträde när det gäller en funktions eller tjänst innebörd. Kunden får inte tolka vad en funktion ska uppfylla och sedan ställa krav utifrån egen tolkning av funktionens innebörd.

5 Kundens ansvar

Utöver vad som framgår i övrigt enligt dessa Allmänna villkor ansvarar Kunden för följande:

5.1 Backup av data

Kunden är skyldig att bevara kopior av all data som inmatas eller används i tjänsten.


Voitto följer best practise-förfaranden för att förhindra förlust av data, inklusive regelbunden säkerhetskopiering, men kan inte garantera att data inte försvinner.

5.2 Användare

Kunden ansvarar för de personer som via Kundens inloggning och konto använder tjänsten (”Användare”). Varje användare har rätt att använda tjänsten och beställa ytterligare tjänster för kundens räkning.

6 Voittos ansvar och ansvarsbegränsning

Voitto ersätter endast direkta skador som åsamkas Kunden genom grov vårdslöshet från Voittos sida. Ersättning utgår alltså inte för indirekt skada, såsom t.ex. förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse och hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man.


Voittos ersättningsansvar är begränsat till under avtalsperioden sammanlagda avgifter för berörd tjänst, dock maximalt totalt ett prisbasbelopp.


Voitto tar inte ansvar för Kundens förlust av data oavsett hur denna förlust uppstått.


Voitto ansvarar inte för skada som uppkommer på Kundens hårdvara, Kundens data eller annan information som förmedlas vid användning av tjänsten. Voitto ansvarar inte för fel i tredjepartsprodukter. Inte heller ansvarar Voitto för skada orsakad av datavirus (eller motsvarande), försening, förlust eller förvanskning av Kundens data eller för Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.


Voitto ansvarar inte för underlåtenhet att uppfylla sina åtaganden enligt dessa Allmänna villkor som orsakas av eller annars är en följd av arbetskonflikt, krig, upplopp, oförutsedda militärinkallelser, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, jordbävning, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning, meteoritnedslag, global uppvärmning, överbelastningsangrepp, atmosfärisk tryckförändring eller andra omständigheter som Voitto inte rimligen kunnat råda över eller förutse.


Kundens skadeståndskrav ska framställas så snart som möjligt. Framställs inte kravet inom två månader efter det att den skadegrundande handlingen inträffade, förlorar Kunden rätten att göra kravet gällande, om kravet hade kunnat framställas i rätt tid.

7 Priser, debitering och betalningsvillkor

7.1 Priser och kostnader

Tjänstens priser framgår av vid var tid gällande prislista som finns tillgänglig på webbplatsen samt i sektionen “Pris” i Voittos publika hjälpguide eller enligt den prislista som Voitto har för sina tjänster.

7.2 Fast pris och kostnader

För det fall Kunden använder sådan del av tjänsten som erbjuds till ett fast pris, debiteras fasta priser och kostnader debiteras månadsvis i förskott med början första dagen då tjänsten aktiveras.

Priserna och villkoren för de fasta erbjudandena framgår av vid var tid gällande prislista som finns tillgänglig på webbplatsen samt i sektionen “Pris” i Voittos publika hjälpguide eller enligt den prislista som Voitto har för sina tjänster.

7.3 Rörligt pris och kostnader

För det fall Kunden nyttjar tjänster som tillhandahålls till rörligt pris och där rörliga kostnader uppkommer, utförs dessa på löpande räkning och debiteras periodvis i efterskott.

Du som Kund ansvarar för alla rörliga kostnader som uppkommer kring tjänsten.

7.4 Debiteringsperiod

Debitering börjar när tjänsten kan anses vara aktiverad eller då Kunden beställt tjänsten. En debiteringsmånad följer inte hela kalendermånader utan inleds när en tjänst aktiveras.

7.5 Ändring av prismodell / abonnemangsform

Om Voitto anser att en Kund bör omfattas av en annan prismodell eller abonnemangsform, har Voitto rätt att ensidigt upp- och nedgradera Kunden. Den nya prismodellen/abonnemangsformen börjar gälla tidigast en kalendermånad efter att Voitto via email eller på annat sätt meddelat Kunden om ny prismodell.

7.6 Ändring av priser

Voitto har rätt att från månad till månad ändra priser för sina tjänster. Ändrade priser ska meddelas endera på webbplatsen eller genom email till Kund.


Ändring av priserna börjar gälla en månad efter att Voitto meddelat Kunden eller vid den senare tidpunkt som Voitto anger.

7.7 Uppsägning pga av ändring av prismodell eller priser

Kunden har alltid rätt att vid ändring av prismodell eller prishöjning säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Eventuella upplupna skulder till Voitto för levererade tjänster eller arbete efter skrivs inte av vid en sådan uppsägning, utan gäller från önskad dag för att tjänsten ska upphöra och framåt.

7.8 Eventuellt slutarbete / Debitering vid uppsägning

Voitto tillhandahåller en tjänst som faktureras månadsvis, det ligger i Kundens intresse att hela tiden inkomma med material och svara på Voittos frågor samt granska bokföringen så att allt är korrekt.


Vid uppsägning av tjänsten eller avtalet av Kunden eller Voitto, kommer eventuellt nedlagd tid från Voittos sida gällande löpande bokföring eller andra ärenden från Kunden att (korrigeringar för perioder bakåt i tiden) debiteras en rörlig kostnad enligt Voittos rörliga prislista på webbplatsen samt i sektionen “Pris” i Voittos publika hjälpguide eller enligt den prislista som Voitto har för sina tjänster..


Den nedlagda debiterade tiden måste vara en överenskommelse mellan Kunden och Voitto vid tjänstens eller avtalets avslut. Kund kan välja att be om dessa, även Voitto kan välja att inte genomföra detta arbete genom att anse att uppdraget är avslutat vid tjänstens eller avtalets avslutande.


Det kan komma att bli aktuellt med en förskottsbetalning. Det är upp till Voitto att bestämma summan, och skulle det senare visa sig att en mindre del än hela delen av summan behövdes, så betalar Voitto tillbaka dessa pengar till Kund, till valfritt svenskt bankkonto eller bankgiro- eller postgironummer.

7.9 Betalningsvillkor

Betalning ska ske senast 20 dagar efter fakturadatum.


I de fall betalning är försenad har Voitto rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).


Om Kunden vill bestrida en faktura ska detta göras via email eller post, inom tjugo (20) dagar från fakturadatum.

7.10 Rabatter, erbjudanden och garantier

Kunden kan endast nyttja ett erbjudande, rabatt eller liknande under en löpande period av 12 månader. Det första erbjudandet, rabatten eller liknande som Kunden väljer att nyttja anses vara det Kunden valt, och kan senare inte bytas ut mot ett annat även om det skulle vara ekonomiskt bättre, och exkluderar rätt till kommande erbjudande, rabatter eller liknande under 12 månader från nyttjande tillfället.

Kunden kan inte nyttja erbjudanden eller rabatter som gäller nya Kunder, dvs. inte är riktade till befintliga Kunder.

8 Uppsägning

8.1 Kundens uppsägning

Kunden har rätt att närsomhelst säga upp avtalet eller tjänsten. Kunden har inte rätt till någon återbetalning vid uppsägning.

När en Kund säger upp avtalet, så slutar alla tjänster för Kunden att fungera. Innan ett sådant tillfälle är det viktigt att Kunden har laddat ner all material och har egna kopior på all material.

Rätten till vidare tjänster eller hjälp av konsulter och support upphör också.

8.2 Voittos uppsägning

Voitto har rätt att säga upp tjänsten eller avtalet med en kalendermånads uppsägningstid.


Voitto har vidare rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om Kunden kan befaras vara på obestånd; har försatts i konkurs; är i dröjsmål med betalning; har stängts av från tjänsten;  begår ett väsentligt avtalsbrott; är/har eller riskerar att bli dömd till fängelsestraff eller andra liknande händelser. Vid dessa händelser så gäller ej en kalendermånads uppsägningstid.

8.3 Skriftlig uppsägning

Voitto säger upp tjänsten eller avtalet skriftligen till den e-post som Kunden angivit eller till den adress som Kundens företag har registrerad hos Bolagsverket.


Kund säger upp tjänsten eller avtalet genom att maila support@voitto.se, ange vilket organisationsnummer samt e-post/mobilnummer som är kopplat till tjänsten eller avtalet.


För att en uppsägning ska anses vara genomförd så behöver Voitto bekräfta identiteten bakom uppsägningen. Voitto kommer kontakta Kunden via den e-post eller mobilnummer som Kunden angivit i den tjänst som är aktuell för uppsägning, för att bekräfta att Kunden verkligen vill säga upp tjänsten eller avtalet (detta för att förhindra att annan part mailar in en uppsägning).

9 Hela avtalet

Avtalet (de Allmänna Villkoren och uppdragsbekräftelsen) utgör den fullständiga överenskommelsen mellan Kunden och Voitto och har företräde framför samtliga tidigare, muntliga eller skriftliga, avtal eller överenskommelser mellan parterna.

10 Tillämplig lag och tvistelösning

Avtalet (inklusive dessa Allmänna villkor) ska regleras av, tolkas och fullgöras i enlighet med svensk lag. Eventuella tvister ska lösas i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Bilaga 1 - Personuppgiftsbiträdesavtal

Parter

Kund / Kunden / Kundens (nedan kallad Personuppgiftsbiträde eller PuB) och Voitto Sverige AB, orgnr 559228-2593 (nedan kallad Underbiträde eller UB) har vid godkännande av Voitto Allmänna Villkor ingått följande Personuppgiftsbiträdesavtal (nedan även kallat Personuppgiftsbiträdesavtal).

Definitioner

Begrepp och definitioner i detta Personuppgiftsbiträdesavtal ska ha motsvarande betydelse som i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (nedan kallad dataskyddsförordningen) samt tolkas och tillämpas i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning. Detta innebär bland annat följande:

Behandling

avser en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Tillämplig Dataskyddslagstiftning

avser Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG och de nationella lagar som stiftas till följd av denna förordning. ”Tillämplig dataskyddslagstiftning” inkluderar även bindande vägledningar, utlåtanden, rekommendationer och beslut från tillsynsmyndigheter, domstol eller annan myndighet.

Personuppgiftsansvarig

den som på egen hand eller tillsammans med andra, fastställer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna.

Personuppgiftsbiträde

avser den som behandlar personuppgifter på uppdrag av den Personuppgiftsansvarige.

Underbiträde

avser den som behandlar personuppgifter på uppdrag av Personuppgiftsbiträdet.

Personuppgiftsbiträdesavtalet

avser avtalet mellan den Personuppgiftsansvarige och Personuppgiftsbiträdet.

Personuppgifter

varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hänvisning till en identifikator som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Personuppgiftsincident

avser en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.

Innehåll och syfte

Personuppgiftsbiträdet och Underbiträdet har ingått ett avtal genom att Personuppgiftsbiträdet har godkänt Voitto Allmänna Villkor (nedan kallat Tjänsteavtal) angående de tjänster som Underbiträdet ska tillhandahålla Personuppgiftsbiträdet. Med anledning av detta Tjänsteavtal kommer Underbiträdet att behandla personuppgifter för Personuppgiftsbiträdets räkning. Detta Personuppgiftsbiträdesavtal har upprättats för att bland annat uppfylla kravet i artikel 28 i dataskyddsförordningen om att det ska finnas ett skriftligt avtal mellan ett personuppgiftsbiträde och ett underbiträde för behandlingen av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsbiträdet garanterar att denne har rätt att behandla personuppgifter samt att behandlingen är i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning och i enlighet med Personuppgiftsbiträdesavtal. Personuppgiftsbiträdet garanterar att denne har tillstånd från Personuppgiftsansvarige att anlita ett underbiträde samt att den Personuppgiftsansvarige har informerats om att Underbiträdet har utsetts till detta.


Underbiträdet åtar sig att endast behandla personuppgifter i enlighet med Tjänsteavtalet. Underbiträdet ska vid behandlingen av personuppgifter följa Tillämplig dataskyddslagstiftning.


Underbiträdet ska omedelbart informera Personuppgiftsbiträdet om Underbiträdet saknar instruktion om hur denne ska behandla personuppgifter i en specifik situation eller om en instruktion enligt detta Personuppgiftsbiträdesavtal eller i annat fall strider mot Tillämplig dataskyddslagstiftning.


Underbiträdet får inte, utan föreläggande från relevant myndighet eller tvingande lagstiftning:


 • samla in eller lämna ut personuppgifter från eller till någon tredje part om inte annat skriftligen har överenskommits,
 • ändra metod för behandling,
 • kopiera eller återskapa personuppgifter eller
 • på något annat sätt behandla personuppgifter för andra ändamål än de som anges i Tjänsteavtalet.

Överföring till tredje land

Överföring av personuppgifter till en stat utanför EU och EES kräver Personuppgiftsbiträdets samtycke i förväg och får endast ske om de villkor för överföring till tredje länder som framgår av Tillämplig dataskyddslagstiftning har uppfyllts.

Säkerhet

Underbiträdet ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna ska innebära en säkerhetsnivå som överensstämmer med Tillämplig dataskyddslagstiftning och som är lämplig med beaktande av:


 • de tekniska möjligheter som finns,
 • vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna,
 • de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna och
 • hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är.

Med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och behandlingens omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för fysiska personers rättigheter och friheter, ska Underbiträdet vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken, inbegripet, när det är lämpligt


 • pseudonymisering och kryptering av personuppgifter,
 • förmågan att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos de system och tjänster som behandlar personuppgifter,
 • förmågan att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter i rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident, och
 • ett förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa behandlingens säkerhet.

Sekretess

Underbiträdet är skyldigt att säkerställa att endast personer som har ett direkt behov av tillgång till Personuppgifter för att kunna infria Underbiträdets åtaganden i enlighet med Tjänsteavtalet har tillgång till sådan information. Underbiträdet ska se till att samtliga anställda, konsulter och övriga som är involverade i behandlingen är bundna av sekretess samt att de är informerade om hur behandling av personuppgifterna får ske.

Underbiträden

För att Underbiträdet ska kunna uppfylla skyldigheterna enligt Tjänsteavtalet och detta Personuppgiftsbiträdesavtal har Underbiträdet rätt att anlita underbiträden. Personuppgiftsbiträdet samtycker till att de underbiträden som Underbiträdet anlitar för att fullgöra sitt Tjänsteavtalet kan komma att anlitas som underbiträde. Om Underbiträdet avser att ändra, ta bort eller lägga till ett underbiträde kommer Underbiträdet att informera om detta genom uppdatering på underbiträdets hemsida så att Personuppgiftsbiträdet har möjlighet att göra invändningar mot sådana förändringar.


Om Underbiträdet anlitar underbiträde ska Underbiträdet ingå särskilt underbiträdesavtal med sådant underbiträde vad avser underbiträdets behandling av personuppgifter. I ett sådant avtal ska det framgå att underbiträdet har motsvarande skyldigheter som Underbiträdet har enligt detta Personuppgiftsbiträdesavtal. Underbiträdet ska på Personuppgiftsbiträdets begäran tillhandahålla kopia av de delar av Underbiträdets avtal med underbiträde som krävs för att utvisa att Underbiträdet uppfyllt sina åtaganden enligt detta Personuppgiftsbiträdesavtal.

Assistans

Underbiträdet ska bistå Personuppgiftsbiträdet med att se till att Personuppgiftsbiträdet kan uppfylla sina rättsliga skyldigheter som denne har enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning, Avtalet och Personuppgiftsbiträdesavtalet.

Granskning

Personuppgiftsbiträdet äger rätt att, själv eller genom tredje man, genomföra revision gentemot Underbiträdet eller på annat sätt kontrollera att Underbiträdets behandling av personuppgifter följer detta Personuppgiftsbiträdesavtal. Vid sådan revision eller kontroll ska Underbiträdet ge Personuppgiftsbiträdet den assistans som behövs för genomförandet.

Personuppgiftsinsident

Vid en personuppgiftsincident som omfattar personuppgifter som behandlas på uppdrag av Personuppgiftsbiträdet ska Underbiträdet omedelbart undersöka incidenten och vidta lämpliga åtgärder för att mildra dess potentiella negativa effekt och förhindra upprepning. Underbiträdet ska även omedelbart tillhandahålla Personuppgiftsbiträdet en beskrivning av incidenten. Beskrivningen ska åtminstone

 • beskriva personuppgiftsincidentens art, inbegripet, om så är möjligt, de kategorier av och det ungefärliga antalet registrerade som berörs samt de kategorier av och det ungefärliga antalet personuppgiftsposter som berörs,
 • förmedla namnet på den person som kan tillhandahålla mer information eller svara på frågor,
 • beskriva de sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten, och
 • beskriva de åtgärder som Underbiträdet har vidtagit eller föreslagit för att åtgärda personuppgiftsincidenten, inbegripet, när så är lämpligt, åtgärder för att mildra dess potentiella negativa effekter.

Avtalets upphörande

Villkoren i detta Personuppgiftsbiträdesavtal ska gälla så länge Underbiträdet behandlar personuppgifter på uppdrag av Personuppgiftsbiträdet.


Om detta Personuppgiftsbiträdesavtal upphör att gälla ska Underbiträdet upphöra med Behandlingen av Personuppgifter och, efter Personuppgiftsbiträdets önskemål, radera eller återlämna alla Personuppgifter till Personuppgiftsbiträdet och radera befintliga kopior, såvida inte Tillämplig dataskyddslagstiftning eller nationell rätt kräver att Personuppgifterna lagras. Underbiträdet ska säkerställa att Underbiträde vidtar samma åtgärder.


Vi sparar data i cookies. Genom att använda vår tjänst godkänner du villkoren.
Du kan läsa mer i vår integritetspolicy.